شرکت پتروشیمی «شیراز»

شرکت پتروشیمی شیراز سال ۱۳۴۲کارخانه کود شیمیایی شیراز که به منظور توليد کودهای شيميايی ازته و بعنوان اولين واحد توليدی صنايع پتروشيمی ايران که تاریخ بهره برداری از آن را وزارت صنایع و معادن ، بهار ۱۳۴۰ و یکسال بعد نیمه دوم۱۳۴۰ پیش بینی کرده بود ، در صبح روزجمعه ۲۶ مهر ماه سال ۱۳۴۲ با حضور ژنرال دوگل رئیس جمهور فرانسه افتتاح و از کتیبه آن پرده برداری شد. 

image