«شرکت لیزینگ ایران و شرق»

شرکت لیزینگ ایران و شرق ( سهامی عام ) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰ در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۸۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. شرکت در تاریخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۵ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲ /۱۳۹۵ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ در بازار دوم فرابورس ایران پذیرفته شده است . 

image