شرکت پتروشیمی «کرمانشاه»

شرکت صنای پتروشیمی کرمانشاه )سهامی عام( در دی ماه سال ۱۳۸۶ به صورت آزمایشی شروع به فعالیت
نمود و در سال ۱۳۹۰ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد فعالیت اصلی شرکت شامل تولید اوره کشاورزی
و صنعتی می باشد...

image