شرکت پتروشیمی لردگان «شلرد»

در این گزارش ضمن معرفی شرکت پتروشیمی لردگان، به پیش بینی عملکرد و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ طبق مفروضات ارائه شده، پرداخته ایم.

image