صعنت اوره و آمونیاک

در بخش اول تحلیل صنعت اوره و آمونیاک به بررسی محصولات جهانی پتروشیمی و نحوه فرآیند اوره و آمونیاک و همچنین بررسی قیمت در سال‌های مختلف پرداخته‌ایم.

image
صعنت اوره و آمونیاک (بخش دوم)

در بخش دوم  تحلیل به بررسی شرکت‌های تولیدکننده اوره و آمونیاک در ایران و فرآیند تولید آنها وهمچنین مقایسه تاریخی صورتهای مالی شرکت‌ها و فرآیند نرخ گذاری محصولات و مواد اولیه پرداختیم

image