تحلیل شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس «حفارس»

شرکت حمل و نقل بین المللی گندم و آرد ایران (سهامی خاص) در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۶۸ تحت شماره ۷۴۹۵۶ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۶۸ شروع به فعالیت نمود.

image