شماره حساب‌های بانکی کالا-انرژی
کاربر

ملی

شعبه: بورس اوراق بهادار کد ۶۹۵
شماره حساب: ۰۱۱۵۳۲۸۲۸۷۰۰۰- ۰۱۱۵۳۲۸۲۹۲۰۰۴ بورس کالا
کاربر

ملت

شعبه: بورس اوراق بهادار کد ۶۲۰۵۹
شماره حساب: ۹۴۲۲۷۹۴۲۹۲ جاری بورس کالاآتی
کاربر

ملت

شعبه: بورس اوراق بهادار کد ۶۲۰۵۹
شماره حساب: ۹۳۹۶۴۸۹۰۲۲ حساب۹۰% بورس انرژی
کاربر

صادرات

شعبه: ایستگاه عوارضی کد ۱۲۶۷
شماره حساب: ۰۱۱۶۳۹۹۴۴۷۰۰۹-۰۱۱۶۳۶۳۱۱۳۶۰۰۲ بورس کالا
کاربر

تجارت

شعبه: انقلاب نجات الهی کد ۱۶۵
شماره حساب: ۲۴۵۹۰۱۲۴۰ جاری ۱۰% بورس کالا
کاربر

تجارت

شعبه: انقلاب نجات الهی کد ۱۶۵
شماره حساب: ۲۴۵۹۰۱۲۵۹ جاری ۹۰% بورس کالا
کاربر

کشاورزی

شعبه: سی تیر
شماره حساب: ۹۹۰۹۴۰۲۹۶-۹۹۰۹۳۹۹۸۳ جاری بورس کالا
کاربر

سپه

شعبه: بلوار کشاورز
شماره حساب: ۳۱۰۰۰۱۰۷۸۱۱۹۱ جاری ۹۰% بورس کالا
کاربر

سپه

شعبه: بلوار کشاورز
شماره حساب: ۳۱۰۰۰۱۰۸۸۰۷۳۳ جاری ۱۰% بورس کالا