شعبه قزوین

آدرس: خيابان خيام شمالي، روبروي مدرسه نوروزيان، ساختمان تجاري پرديس، طبقه ۲، واحد ۲۰۱

کاربر
خانم غزنوی

معامله گر

۰۲۸۳۳۳۵۶۴۸۴

کاربر
خانم شقاقي

مسئول پذیرش

۰۲۸۳۳۳۵۷۲۰۸